Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

halfconscious
1100 6ebf 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajobi jobi
8945 6b2f 390

amaalsdrifting:

Raheela

© Amaal Said

Reposted fromgrarzynka grarzynka viajobi jobi
halfconscious
8412 5864 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viajobi jobi
halfconscious
1523 a7f7 390

 

Reposted fromikillorigami ikillorigami viamielle mielle
halfconscious
3488 483f 390
Reposted frombylejaka bylejaka viamielle mielle
halfconscious
halfconscious
7254 3f86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamielle mielle
halfconscious
6130 77ed 390
Reposted frommjoszu mjoszu viamielle mielle
3991 ce31 390

peitoiner-te:

Edvard Munch — Consolation, 1894

Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder viamielle mielle
halfconscious
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek poznawali się coraz bardziej i bardziej. Tak stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek. 
Reposted fromorchis orchis viamielle mielle

December 22 2014

halfconscious
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się.  Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura (z książki Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych)
Reposted fromdeviate deviate viamielle mielle
halfconscious
0813 931d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamielle mielle
halfconscious
5559 76e2 390
Reposted fromstonedinparadise stonedinparadise viamielle mielle
halfconscious
3108 6ac5 390
3708 530d 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamigotanie migotanie
6805 753f 390
Reposted frompupu-platter pupu-platter
7257 da2e 390

sleepybrowneyes:

seifukucat:

googled “dog swearing” and wasn’t disappointed

His fucking look of determination. Like, “you’re going to fucking jail Greg.”

Reposted fromiamwholocked iamwholocked
halfconscious
6690 40a6 390
Reposted fromobcyastronom obcyastronom
7967 8eb1

laughhard:

OMG #Selfie!

Reposted fromtron tron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl